by Totalassessment

HR Profili

Identifikujemo potencijale koji će se razvijati eksponencijalno

Formular za slanje ponude

Profesionalni profil kandidata

podrazumeva sveobuhvatnu procenu HR potencijala i pruža sve što je potrebno da sagledate zaokruženu sliku

Sposobnosti koje utiču na usvajanje i primenu znanja u rešavanju problema. Određuju granice očekivane uspešnosti u obavljanju konkretnog posla.

Trajne i stabilne osobine koje rukovode ponašanjem i funkcionisanjem pojedinca. Definišu predisponiranost zaposlenog za obavljanje određenih poslova.

Mera podudarnosti ličnih preferencija pojedinca i sadržinskih karakteristika zanimanja. Ukazuju na razvijenost motivacionih snaga za obavljanje datog posla.

Globalni aspekti posla koji su važni za zadovoljstvo zaposlenih. Pomažu prilikom sagledavanja stepena uklopivosti pojedinaca u korporativnu kulturu.

Profesionalni profil kandidata

čini sveobuhvatna procena HR potencijala koja pruža sve što je potrebno da sagledate zaokruženu sliku radnika

01 Kognitivne sposobnosti

Sposobnosti koje utiču na usvajanje i primenu znanja u rešavanju problema. Određuju granice očekivane uspešnosti u obavljanju konkretnog posla.

02 Karakteristike ličnosti

Trajne i stabilne osobine koje rukovode ponašanjem i funkcionisanjem pojedinca. Definišu predisponiranost zaposlenog za obavljanje određenih poslova.

03 Profesionalna interesovanja

Mera podudarnosti ličnih preferencija pojedinca i sadržinskih karakteristika zanimanja. Ukazuju na razvijenost motivacionih snaga za obavljanje datog posla.

04Radne vrednosti

Globalni aspekti posla koji su važni za zadovoljstvo zaposlenih. Pomažu prilikom sagledavanja stepena uklopivosti pojedinaca u korporativnu kulturu.

Profil: Kontrolor leta
Induktivno rezonovanje
Prostorna orijentacija
Perceptivna brzina
Moralni integritet
Emocionalna stabilnost

Kako izgleda proces procene HR potencijala?

Izaberite željeni HR Profil

Na raspolaganju su Vam predefinisani TA profili ili korisnički profili prilagođeni potrebama Vaše kompanije

Korigujte parametre HR Profila
Ukoliko je potrebno svaki od profila možete dodatno modifikovati korekcijom pondera ili cut-off skorova
Definišite proceduru testiranja

Testiranje možete obaviti u jednoj ili dve etape, manje ili više opsežno, što će usloviti predlog konkretnih baterija

Preuzmite rezultate testiranja

Kao finalni proizvod procene dobićete rang listu kandidata sortiraih prema stepenu pogodnosti za posao

Izaberite željeni HR Profil

Na raspolaganju su Vam predefinisani TA profili ili korisnički profili prilagođeni potrebama Vaše kompanije

Korigujte parametre HR Profila
Ukoliko je potrebno svaki od profila možete dodatno modifikovati korekcijom pondera ili cut-off skorova
Definišite proceduru testiranja

Testiranje možete obaviti u jednoj ili dve etape, manje ili više opsežno, što će usloviti predlog konkretnih baterija

Preuzmite rezultate testiranja

Kao finalni proizvod procene dobićete rang listu kandidata sortiraih prema stepenu pogodnosti za posao

Najčešća pitanja i odgovori

HR profili predstavljaju karakteristične složajeve neophodnih ili poželjnih osobina pojedinca za uspešno obavljanje nekog posla.

U zavisnosti od svoje kompleksnosti i iscrpnosti procene obuhvataju veći ili manji broj mera nekog ispitanika kao što su kognitivne sposobnosti, karakteristike ličnosti, profesionalna interesovanja ili radne vrednosti.

Procena kojoj nije dat konkretan kontekst sama po sebi ne znači mnogo. 

Profili Vam omogućavaju da prilikom donošenja kadrovskih oduka svakog ispitanika poredite sa prototipom idealnog zaposlenog uzevši u obzir odlike radnog mesta, kao i specifičnosti sredine u kojoj se taj posao obavlja.

Osobina koja je visoko poželjna ili neophodna  za neku poziciju, može biti kontraindikovana za neku drugu ili potpuno irelevantna.

Total Assessment platforma u svom asortimanu poseduje preko 1000 gotovih HR Profila za skoro sva aktuelna radna mesta sadašnjice. Ovi, predefinisani, profili rezultat su višedecenijskog napora Američke mreže za zanimanja (O*NET) da identifikuje ključne aspekte konkretnog posla i na osnovu podudaranja dva domena (radna pozicija vs. osoba) predviđaju uspešnost zaposlenog u njegovom obavljanju.

Drugi tip HR Profila implementiranih u Totalassessment platformu su namenski profili izrađivani specijalno po meri i za potrebe klijenata. Do parametara ovih profila se dolazi tako što se testiraju grupe najboljih i najlošijih radnika (iz aspekta menadžerske procene), a potom upoređuju njihovi rezultati s osvrtom na sličnosti (nisu relevantne) i razlike (jesu relevantne).

Svaki HR Profil sastoji se od, za konkretno zanimanje definisanog, popisa relevantnih kognitivnih sposobnosti i dimenzija ličnosti, njihovih pondera i cut-off skorova.

Ponderi predstavljaju indekse koji ukazuju na važnost pojedine mere (sposobnosti ili dimenzije) za dato zanimanje, dok cut-off skorovi definišu raspon u okviru kog je neophodno da se nalazi budući rezultat ispitanika kako bi se isti kvalifikovao za status preporučuje se.

Sužavanjem ili proširivanjem granica ovih raspona, pooštrava se odnosno olabavljuje kriterijum selekcije.

Ovo zavisi od stepena srodnosti profila (nivo pozicije, oblast itd).

Za slična zanimanja i pozicije, sasvim je moguće da ćete i sa jednim testiranjem potencijala moći pribaviti zadovoljavajuće informacije o poklapanju.

Ukoliko za takvu odluku nedostaje neka mera, sistem će Vam predložiti konkretan test ili bateriju koju je potrebno dodatno zadati.

U selekciji se obično koriste visokoprofilisane baterije za jedno ili više srodnih zanimanja koje sadrže samo ciljane testove što doprinosi njihovoj parsimoničnosti.

U razvoju preporučujemo korišćenje ekstenzivnih baterija koje osim mapiranja potencijala za radno mesto koje zaposleni zauzima, mogu potencijalno da daju informacije primenjive i za ostale pozicije (preraspodela, interni konkursi i tome sl.)

Baza Totalassessment testova i inventara sadrži trideset mernih instrumenata organizovanih u okviru četiri domena bazičnih procena.

Pored ovih testova postoje i tri upitnika specijalne namene koji se koriste kada se odlučuje o izboru lidera, formiranju timova ili zapošljavanju na poslovima koji nose oznaku visokorizičnih.

Osim u testnim centrima, testiranje je moguće provoditi i online – „od kuće“ uz svu svest o potencijalnim zloupotrebama koje takav postupak nosi sam sa sobom.

Baterija testova je povezana grupa testova namenjena istovremenom ispitivanju izvesne složene pojave koja ima više aspekata ili dimenzija. Ispitanik postiže jedinstven kompozitni skor, koji predstavlja ukupan zbir skorova postignutih na posebnim testovima u okviru jedinstvene baterije testova. Pretpostavlja se da ovaj složen skor ima veću validnost i pouzdanost, a time i veću dijagnostičku i prognostičku vrednost nego onaj koji je dobijen samo na jednom posebnom testu.

Pažljivo probrani testovi koje nudimo mogu se kombinovati u baterije različite namene, pogodne za manje ili više opsežno ispitivanje različitih klasa kandidata.

Testiranjem svaki ispitanik ponaosob dobija svoj Profesionalni profil kandidata koji se, po potrebi, poredi sa odgovarajućim HR Profilom, nakon čega se donosi zaključak o njihovoj podudarnosti (kompatibilnosti).

Ukoliko je reč o testiranju koje se provodi istovremeno na većem broju osoba, na osnovu izračunatog indeksa moguće je klasifikovati ispitanike na grupe onih koji zadovoljavaju ili ne potrebne propozicije. U okviru prve grupe računarski se formiraju rang liste najuspešnijih što ujedno predstavlja preporuku za izbor kandidata za datu poziciju.

Pristup HR Profilima je dvojak: samostalno kroz upotrebu Totalassessment HR platforme (softverskog rešenje koje smo razvili za sopstvene potrebe) ili angažovanjem partnerske agencije za HR outsourcing usluge i konsultacije koja posluje po principu „ključ u ruke“.

U prvom slučaju, nakon kratke obuke Vašeg HR psihologa i našu tehničku podršku (po potrebi), sva testiranja provodite in-house.

U drugom slučaju agencija TotalHR obaviće proceduru celokupnog testiranja i analize dobijenih rezultata za Vas. Tom prilikom će Vam kao krajnji proizvod isporučiti finalne zaključke i preporuke u vidu lako razumljivih izveštaja.