CF2

CF2

Percepcija

Brzina formiranja percepta, Fleksibilnost primećivanja figure, Perceptivna brzina
Opis testa

Test kognitivne sposobnosti koji meri perceptivnu sposobnost (primanje i organizacija vizuelnih informacija), perceptivnu brzinu (sposobnost brzog i preciznog upoređivanja sličnosti i razlika između setova slova, brojeva, objekata, slika i obrazaca) i brzinu zatvaranja (sposobnost davanja smisla, kombinovanja i organizovanja informacija u smislene obrasce). To je kratak test koji se obično koristi u procesu selekcije za radna mesta koja uključuju posmatranje detalja. Test koji je u bateriji KOG9 označen kao CF2, osmislili su Terston i Gotšald i spada u testove skrivenih figura (Wolf i sar., 1992). Od takvih zadataka Terston je napravio test sposobnosti koji je kasnije upotrebljavao u svojoj studiji percepcije (Bukvić, 1980). U literaturi (Bukvić, 1980: 64) se takođe navodi da test skrivenih znaka, odnosno test skrivenih figura (po opisu identičan testu CF2) spada u zbirku testova koju su sastavili Frenč i saradnici 1963. godine i predstavlja jedan od tri testa–markera konstrukta o zavisnosti-nezavisnosti od polja, tj. faktora fleksibilnosti uočavanja.. TotalAssessment koristi modifikaciju originalnog CF2 testa.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
Polje primene

To je kratak test koji se obično koristi u procesu selekcije za radna mesta koja uključuju posmatranje detalja.

3 min
Otvoreno
Grafički
Nema
18-60
0.966
0.98
0.691
330
3678