AL4D

Sinonimi-antonimi

Verbalna kognitivna sposobnost

Opis testa

Test meri kristalizovanu inteligenciju i kognitivnu brzinu iz Katel-Horn-Kerolovog modela. Test AL4P je paralelna forma testa. U računarskoj formi test se sastoji od baze sa velikim brojem parova reči iz koje sa nasumično biraju parovi koji se zadaju ispitanicima, a test sadrži 80 parova reči. Izvorni test AL4 (sinonimi-antonimi) je preuzet iz armijske baterije Alfa (eng. Army Alpha) koja je bila namenjena merenju intelektualnih sposobnosti pismenih ispitanika u SAD (Darley i sar., 1986; Huffman i sar., 1994).

Jezici na kom je test dostupan: SR, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
2 min
Otvoreno
Jezički
Nema
18-60
0.867
1481
1481
13065