HEDONCA

Inventar ličnosti

Karakteristike ličnosti

Opis testa

HEDONCA je multidimenzionalni inventar koji procenjuje sedam osnovnih dimenzija ličnosti: Destruktivni (amoralni) potencijal (H), Ekstraverziju (E), Dezintegraciju (D), Otvorenost za iskustvo (O), Neuroticizam (N), Savesnost (C) i Saradljivost (A). Rezultati pružaju uvid u osobine ličnosti koje karakterišu ponašanje.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, DE, RU, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU, SL
Sve
24 min
64 min
Likert
7 skala
180 pitanja
18-60
0.778-0.941
31985